BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ (UN WOMEN) TÜRKİYE OFİSİ – “16 GÜNLÜK AKTİVİZM – KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE SON" KAMPANYASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusunun Kimliği:

 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi olarak kişisel verileriniz ve bu verilerin güvenliği hakkında yüksek bir hassasiyete sahibiz. Bu kapsamda, yürütmekte olduğumuz “16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son” Kampanyası (“Kampanya”) doğrultusunda bu internet sitesini ziyaret eden ve anketi dolduran kişilerin aşağıda belirtilen kişisel verileri, kişisel verilerinin toplanması, kullanılması, oluşturulması, muhafaza edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, sınıflandırılması, aktarılması gibi kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla UN Women Türkiye Ofisi tarafından işlenecektir. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında işlenmesine ilişkin esaslar belirlenmektedir.

İşbu aydınlatma metni internet sitesi ziyaretçileri ile internet sitesinde yer alan anketi dolduran ziyaretçilere ilişkindir.

Kampanya Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Söz konusu kampanya kapsamında, anketimizi doldurmanız halinde (a) yaş aralığı ve avatar cinsiyet bilgisi verileriniz ile (b) web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, tarayıcınızın kendiliğinden sunucumuza aktaracağı Bilgisayarınızın IP adresi, Tarayıcınız hakkında bilgileri, web sitemize ziyaretinizin hemen öncesinde bulunduğunuz web sitesi, Talep edilen URL veya dosya, Ziyaretinizin tarihi ve saati, İletilen verilerin hacmi, Hata mesajları, statü / durum bilgileri gibi İŞLEM GÜVENLİĞİ verileri işlenmektedir. Bu verileri iletmekte serbestsiniz. Bu bilgileri iletmemeniz halinde, istediğiniz içeriği size sunamayacağımızı belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz dışında başka herhangi kişisel veriniz işlenmemektedir. Ancak, e-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde, e-posta adresiniz ve vereceğiniz bilgiler ile, e-postanızın tarihi ve saati de e-postanızdaki talepleri yanıtlayabilmek adına işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve İşlenme Şartları/Veri İşleme Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından; kişisel verilerinizin bizzat tarafınızca iletilmesi yoluyla temin edilmekte, farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Yaş aralığı ve avatar cinsiyeti kişisel kampanya kapsamında tarafınızca anketimize katılmanız durumunda Kanun’un 5/1.maddesi ve 6/2 maddesi uyarınca “açık rızanızın” varlığı hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan anketi doldurmakla yaş aralığı ve avatar cinsiyet verilerinizin işlenmenize açık rıza vermektesiniz.

Bir bilgisayar ağında iletişim amacıyla internet kullanan bir aygıtın diğer aygıtlardan ayırt edilmesini sağlayan, belirleyici numarası olan IP (Internet Protokolü) adresi kişisel veriniz ise Kanun’un 5/2/f. maddesinde yer alan “İllgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla web sitesi üzerinden işlenmektedir.

Rızanın Geri Alınması:

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz açık rızanız, siz söz konusu rızayı yazılı olarak geri alana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Dilediğiniz zaman, kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi belirten talebinizi Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu, aksine bir kanuni düzenleme veya hukuki yükümlülük bulunmadığı takdirde açık rızanıza dayalı olarak işlemekte olduğu kişisel verilerinizi, talep tarihinizden itibaren ileriye etkili olacak şekilde işlemeye son verecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilmekte olan amaçlarla ve sadece aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir. Sayılan amaçlar dışında bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda tarafınıza yeni işleme amacı hususunda bilgilendirme yapılacak ve kişisel verileriniz ancak tarafınızca açıkça rıza gösterilmiş olması halinde (yasal mevzuatta ayrıca açık bir düzenlemeye yer verilmiş olması durumu dışında) sayılanlar dışında yeni bir amaçla işlenebilecektir.

Yaş Aralığı ve Avatar Cinsiyeti;

Kampanya kapsamında, yaş aralığı ve avatarın cinsiyet verileri kampanya web sitesini ziyaret eden farklı yaş aralığı ve cinsiyetten kullanıcıların toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddet konusundaki farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini ölçmek ve buna ilişkin toplu ve anonim bir veri elde etmek amaçları ile işlenmektedir.

IP adresi;

        •        Gerçekleştirmekte olduğumuz kampanya katılımcılarının hangi şehir / ülkeden giriş yaptığını tespit etmek ve buna ilişkin toplu ve anonim bir veri elde etmek,

        •        Site içeriğini ziyaretçilere sunmak,

        •        Anket sonucunun sosyal medya mecralarında paylaşımını sağlamak,

        •        Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet Rehberi katılımcılarının araçlarına indirilmesini sağlamak

amaçları ile işlenmektedir. IP adresi yalnızca şehir /ülke düzeyinde coğrafi yer bilgisi edinmek için kullanılmaktadır. 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Yaş Aralığı ve Cinsiyet;

Yaş aralığı ve avatarın cinsiyet verileri, bu internet sitesinin sağlayıcısı olan DigitalOcean LLC şirketi tarafından veri işleyen sıfatı ile veri sorumlusunun emir ve talimatlarına uygun olarak işlenmekte ve DigitalOcean LLC tarafından Hollanda’da bulunan kendi veri merkezinde saklanmaktadır. Bu saklama işlemi, mevzuat hükümlerine uygun olarak en fazla 180 gün süreyle gerçekleştirilecektir.

IP Adresi;

IP adresi, bu internet sitesinin sağlayıcısı olan DigitalOcean LLC şirketi tarafından veri işleyen sıfatı ile veri sorumlusunun emir ve talimatlarına uygun olarak işlenmekte ve DigitalOcean LLC tarafından Hollanda’da bulunan kendi veri merkezinde saklanmaktadır. Bu saklama işlemi, mevzuat hükümlerine uygun olarak en fazla 180 gün süreyle gerçekleştirilecektir.

Web sitemizi saldırılar karşısında korumak ve uygun şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, IP adresleri geçici olarak ve azami 180 gün süreyle kısıtlı bir erişim için saklamaktayız. Bu süre, saldırıları ve vakaları takip etmek amacıyla gerekli olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde uzatılabilir.

 Bu saklama şart ve koşulları için https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/ adresini ziyaret edebilirsin.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda  yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik desteği aldığımız üçüncü kişilere veya UN Women Merkez Ofisi’ne aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, toplanan veriler depolanması amacıyla Kanun’un 5.1. maddesi kapsamında açık rızanıza istinaden yurtdışındaki hizmet sağlayıcımıza aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz aynı zamanda, istatistiki veri elde edilmesi amacıyla, anonimleştirilmiş  şekilde yurtdışında yer alan merkez ofisimiz ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda paylaşılan veriler, kişisel veri niteliğinde olmayacaktır.

Bu maddede belirtilen paylaşıma ilişkin açık rıza metni, kişisel verileriniz işlenmeden önce tarafınıza sunulmaktadır.

Kişisel Verinin Resmi Makamlara Aktarılması:

Kişisel veriler, gerektiğinde Kanun’un md.5/2/ç uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve md.5/2/a “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak güvenliğiniz ve yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa edebilmesi amacıyla suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez Kullanımı:

İnternet sitemizdeki anketi doldurabilmeniz ve Ek Kitabı’nı indirebilmeniz için çerez (cookie) kullanmaktayız. Çerezler, internet sitesini ziyaretiniz süresince hakkınızda bilgi edinmemizi sağlar. Çerez, bir internet sitesinin, kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve sizin daha önce internet sitesini ziyaret edip etmediğinizi fark etmemizi sağlar. İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler, kullandığınız cihaza ait bilgiler, site içi davranış bilgileri, lokasyon bilgileri toplanmaktadır. Dilerseniz; çerezleri tarayıcınızdan tamamen engelleyebilirsiniz. Ancak bu internet sitesinin fonksiyonlarından faydalanmanıza engel oluşturabilecektir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye çerez politikası sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Mecralarında Paylaşım: 

Web sitemizde yer alan anketin doldurulması sonucunda çıkan “Paylaş” butonuna bastığınız takdirde ilgili sosyal medya mecrasına hiçbir kişisel veri iletilmemektedir. Web sitemizde yer alan içeriği paylaşmak için kendi profilinizi kullandığınız zaman bu ağlar tarafından toplanan verilerin içeriği ve kapsamı ile bir ilgimiz olmaz. Bu bakımdan ilgili sosyal ağın kullanma koşulları ve gizlilik politikaları geçerli olmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

        •        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

        •        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

        •        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        •        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

        •        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        •        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        •        İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        •        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru ve şikayetlerinizi Veri Sorumlusuna ait “ParkOran Ofis, Turan Güneş Bulvarı, No:180Y Kat:18 Daire:58 (E-58), 06450, Oran, Çankaya / Ankara” adresine yazılı olarak veya infoturkey@unwomen.org e-posta adresine göndererek Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 gün içerisinde Veri Sorumlusu tarafından cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliğinin temini ve kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması, toplanması, ifşası kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi ve benzeri risklerin önüne geçilebilmesi adına; veri sorumlusu tarafından her türlü gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

Yurtdışı Girişleri: Veri sahibi olarak, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

 

AB GDPR Madde 13 ve Madde 14 uyarınca bilgi edinme hakları

AB GDPR Madde 15 uyarınca erişim hakkı
AB GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme hakkı
AB GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkı
AB GDPR Madde 18 uyarınca işlemenin sınırlandırılması hakkı
AB GDPR Madde 20 uyarınca veri taşınabilirliği hakkı

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru ve şikayetlerinizi ‘Veri Sorumlusuna ait “ParkOran Ofis, Turan Güneş Bulvarı, No:180Y Kat:18 Daire:58 (E-58), 06450, Oran, Çankaya / Ankara” adresine yazılı bir dilekçe göndererek veya infoturkey@unwomen.org e-posta adresine e-posta göndererek Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 gün içerisinde Veri Sorumlusu tarafından cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.